INFORMACE
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PM trans s.r.o.
IČ 25384295
se sídlem Třanovická 52, Koňákov, 735 62 Český Těšín
vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 17151
zastoupená jednatelem Martinem Vázlerem
(dále jen PM trans s.r.o. nebo správce osobních údajů či jen správce)
Vítejte na stránkách firmy PM trans s.r.o.,
ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto berte prosím v potaz následující informace.
Osobním údajem je jakákoli informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují, tedy informace, z níž lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. PM trans s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou, a i v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Shromažďujeme, zpracováváme, využíváme, uchováváme a chráníme osobní údaje v souladu s předpisy, a to za účelem poskytování našich služeb, zvyšování jejich úrovně, pro své obchodní zájmy a komunikaci se zákazníky. To se týká zejména těchto osobních údajů:
– údaje identifikační: jméno a příjmení, adresa, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas či jiný průkaz), Vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu,
– údaje kontaktní: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa,
– údaje o objednaných službách: údaje o Vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu,
– v případě osobní návštěvy firmy či prostor i nahrávky z kamerových systémů.
Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.
Budete-li s naší firmou uzavírat jakoukoli smlouvu jako fyzická osoba či jako zástupce právnické osoby, potřebujeme Vaše osobní údaje za účelem realizace smluvního vztahu. Budete-li příjemcem zásilky či osoba jednající za příjemce potřebujeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem splnění objednané služby. Konkrétně zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo, emailovou adresu a podobně. Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností, jedná se o Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o Vámi objednaných službách. Dalším účelem zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme jen v případě nezbytnosti tohoto zpracování. To nastává v případě např. našeho zájmu na ochraně našich prostor či kanceláří, která jsou střežena kamerovými systémy. Dále se může jednat o řešení sporů či vymáhání pohledávek, marketing a jiné. PM trans s.r.o.,zpracovává osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu trvání smluvního vztahu, a poté po dobu, po níž může některá ze smluvních stran uplatnit jakákoliv práva související s poskytnutou službou, co se týče ostatních účelů zpracování, tyto zpracováváme po nezbytně nutnou dobu. Co se týče předání osobních údajů do zahraničí, tedy za hranice České republiky či za hranice Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, děje se tak v případech, že si u nás objednáte přepravu z/do zahraničí či v případech skladování nebo distribuce zboží apod.
V některých případech můžeme předat osobní údaje ke zpracování třetím osobám, tyto jsou však povinny zachovávat důvěrnost. Při poskytování přepravních služeb můžeme spolupracovat s externími dopravci, kteří zajišťují přepravu pod naší značkou. Za účelem plnění smluv poskytujeme osobní údaje svých zákazníků, resp. příjemců zásilek, i těmto externím dopravcům. Využíváme služeb i dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel, samozřejmě při dodržení všech právních předpisů a mlčenlivosti.
Odpovědné místo ve smyslu ochrany osobních údajů je PM trans s.r.o., IČ 25384295 , se sídlem Třanovická 52, Koňákov, 735 62 Český Těšín, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 17151, zastoupená jednatelem Martinem Vázlerem. Pokud máte další dotazy ohledně „Ochrany osobních údajů“, obraťte se na našeho zaměstnance na e-mail: pm.invoice@seznam.cz.
POUČENÍ o právech subjektu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. máte právo získat informace, zda nadepsaná společnost zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké konkrétní údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovány. Rovněž máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoliv doplnit.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, případně omezení zpracování svých osobních údajů, pokud jsou pro to splněny podmínky, za určitých podmínek i právo na přenositelnost osobních údajů, a dále i právo vznést námitku proti zpracování, kterou lze uplatnit přímo u naší firmy na emailové adrese pm.invoice@seznam.cz, či dopisem na provozovnu naší firmy na adrese Lípová 1128, 737 01 Český Těšín.
V případě, že subjekt není spokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných správcem, může podat stížnost přímo jemu, tj. společnosti PM trans s.r.o., IČ 25384295 na sídlo provozovny Lípová 1128, 737 01 Český Těšín nebo mailem na adresu: pm.invoice@seznam.sz, anebo se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, Praha 7, přičemž více informací naleznete na jeho webových stránkách. Případné dotazy k ochraně osobních údajů Vám zodpoví také zaměstnanci společnosti PM trans s.r.o. na emailové adrese pm.invoice@seznam.cz.
V Českém Těšíně dne 21.5.2018
PM trans s.r.o.
správce